Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.SKLEP.NAWODNIENIA.PL

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady i warunki sprzedaży i świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.sklep.nawodnienia.pl (zwanego dalej: Sklepem Internetowym) przez Sprzedającego: NAWODNIENIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, który jest właścicielem Sklepu Internetowego.
 2. Usługi oraz sprzedaż w ramach Sklepu Internetowego kierowane są do konsumentów oraz przedsiębiorców. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym Klient akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Sformułowania użyte w treści Regulaminu oznaczają:
  1. Sprzedający – NAWODNIENIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Gliwicka 213, 42-603 Tarnowskie Góry, NIP: 6452561591, adres internetowy: www.sklep.nawodnienia.pl; kontakt e-mailowy: sklep@nawodnienia.pl; kontakt telefoniczny: +48 530 564 565, +48 667 497 286;
  2. Usługodawca – Sprzedający zdefiniowany w pkt. a), prowadzący Sklep Internetowy;
  3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub – w zakresie, w jakim prawo dopuszcza samodzielne zawarcie przez nią umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć ze Sprzedającym umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, niezależnie od tego, czy skorzystała z możliwości zarejestrowania konta w Sklepie Internetowym;
  4. KC – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.);
  5. PK – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.);
  6. Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 KC, w tym osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej w ramach swej działalności gospodarczej lub zawodowej prowadzonej we własnym imieniu;
  7. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 KC, w tym osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio ze swą działalnością gospodarczą lub zawodową;
  8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru lub towarów zawierana lub zawarta między Klientem a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
  9. Towar – przedstawiana do sprzedaży lub sprzedawana za pośrednictwem Sklepu Internetowego rzecz ruchoma mająca być lub będąca przedmiotem umowy sprzedaży zawartej między Klientem a Sprzedającym;
  10. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, umożliwiająca Klientowi założenie konta w Sklepie Internetowym, przeglądanie towarów przedstawionych przez Sprzedającego do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego oraz zawarcie przez Klienta ze Sprzedającym umowy sprzedaży towaru z wykorzystaniem formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu Internetowego, niezależnie od tego, czy Klient skorzystał z możliwości zarejestrowania konta w Sklepie Internetowym;
  11. Formularz Rejestracji – usługa elektroniczna obejmująca interaktywny formularz udostępniony na stronach Sklepu Internetowego, umożliwiający Klientowi założenie Konta w Sklepie Internetowym za pomocą przygotowanego w tym celu skryptu (zakodowanego programu);
  12. Konto – usługa elektroniczna obejmująca oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór danych w systemie teleinformatycznym Sklepu Internetowego, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego zamówieniach i zawartych w jego ramach umowach sprzedaży;
  13. Login – identyfikator Klienta w systemie teleinformatycznym Sklepu Internetowego, obejmujący szereg znaków (cyfr, liter lub niektórych znaków szczególnych) przypisanych Klientowi;
  14. Hasło – unikalny szereg znaków (cyfr, liter lub niektórych znaków szczególnych) wybrany przez Klienta, który Klient nadaje w systemie teleinformatycznym Sklepu Internetowego dla celów potwierdzenia swojej tożsamości. Hasło ma charakter poufny; Klient powinien zachować je w tajemnicy; system teleinformatyczny Sklepu Internetowego posiada funkcjonalność pozwalającą na zresetowanie hasła na życzenie Klienta;
  15. Koszyk – usługa elektroniczna udostępniona na stronach Sklepu Internetowego, umożliwiająca zgromadzenie informacji na temat towarów, które Klient zamierza kupić, w celu umożliwienia mu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym;
  16. Formularz Zamówienia – usługa elektroniczna obejmująca interaktywny formularz udostępniony na stronach Sklepu Internetowego, umożliwiający Klientowi złożenie zamówienia, w szczególności przez dodanie towarów do elektronicznego koszyka oraz uzgodnienie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
  17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru lub towarów ze Sprzedającym;
  18. Dzień roboczy – dzień przypadający od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w myśl przepisów prawa polskiego; ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o „dniach” bez dookreślenia „robocze”, należy przez to rozumieć dni kalendarzowe.
 4. Regulamin jest stale udostępniony na stronach pod ww. adresem Sklepu Internetowego, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych w każdej chwili. Sprzedający nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed zawarciem umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego poprzez przedstawienie odnośnika (linku) do Regulaminu. Klient zamierzający zawrzeć umowę potwierdza zapoznanie się z Regulaminem poprzez zaznaczenie właściwej opcji w Formularzu Zamówienia.
 5. Klient jest zobowiązany do korzystania z usług elektronicznych świadczonych w ramach Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, a w szczególności wprowadzania danych zgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy, do których podania jest uprawniony. Stosownie do art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ. U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.) Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Klient może w każdej chwili zrezygnować z usługi elektronicznej świadczonej w ramach Sklepu Internetowego. Pozostaje to jednak bez wpływu na zamówienia złożone jak i umowy sprzedaży zawarte wcześniej za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 7. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien dysponować:
  1. komputerem (stacjonarnym, laptopem, smartfonem, tabletem lub innym równoważnym) z zainstalowaną aktualną wersją systemu operacyjnego (Windows, macOS, Linux, Android lub innego równoważnego);
  2. szerokopasmowym łączem internetowym;
  3. aktualną wersją przeglądarki internetowej Internet Explorer, MS Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, lub innej równoważnej;
  4. zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player oraz włączoną obsługą języka JavaScript, ramek i stylów CSS oraz możliwością zapisu plików Cookies;
  5. włączoną obsługą okien wyskakujących (pop-up Windows) dla domeny www.sklep.nawodnienia.pl;
  6. kontem i dostępem do poczty elektronicznej.

 

§ 2. REJESTRACJA W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

 1. Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego uzyskuje się poprzez założenie Konta w Sklepie Internetowym, po wykonaniu następujących czynności:
  1. rejestracji w systemie teleinformatycznym Sklepu Internetowego za pośrednictwem Formularza Rejestracji udostępnionego na stronach Sklepu Internetowego, wskutek którego Klient uzyskuje Login i Hasło do Konta; w Formularzu Rejestracji Klient podaje: imię i nazwisko lub nazwę, adres (ulica, numer domu lub mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, login i hasło, a w przypadku przedsiębiorców: firmę i numer NIP; Klient jest zobowiązany wskazać dane rzeczywiste, odpowiadające prawdzie;
  2. aktywacji Konta poprzez skorzystanie z linka wysłanego Klientowi na adres e-mail podany przez niego w Formularzu Rejestracji;
  3. zalogowanie w Sklepie Internetowym przy użyciu Loginu i Hasła.
 2. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy Loginu i Hasła oraz innych danych niezbędnych do rejestracji w Sklepie Internetowym w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez osoby nieuprawnione.
 3. Założenie, jak i korzystanie z Konta w Sklepie Internetowym nie jest obowiązkiem Klienta i nie stanowi warunku złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym lub zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedającym; ma jednak charakter nieodpłatny i umożliwia korzystanie w pełnym zakresie z funkcjonalności dostępnych dla Klientów w ramach Sklepu Internetowego. Klient jest uprawniony w każdym czasie do dokonania zmian danych wskazanych przy zakładaniu Konta. W każdym czasie i bez podania przyczyny Klient może żądać usunięcia Konta z systemu teleinformatycznego Sklepu Internetowego, poprzez wysłanie stosownego żądania na adres pocztowy lub elektroniczny Sprzedającego.

 

§ 3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

 1. Informacje podane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów KC, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga uprzedniego złożenia zamówienia przez Klienta oraz jego zweryfikowania przez Sprzedającego pod względem jego kompletności oraz dostępności towarów. Jest to niezbędne, gdyż z uwagi na zmienny stan magazynowy Sprzedającego i jego dostawców nie wszystkie prezentowane na stronach Sklepu Internetowego towary mogą być dostępne w danym momencie.
 2. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe i spełniają warunki dopuszczenia do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej. Specyfikacje towarów podawane na stronach Sklepu Internetowego pochodzą z materiałów publikowanych przez producenta danego towaru. Sprzedawane towary są objęte gwarancją producenta tylko, jeśli producent udzielił gwarancji na dany towar.
 3. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe przez całą dobę we wszystkie dni w roku kalendarzowym, wyjąwszy okresy przerwy technicznej w pracy Sklepu Internetowego; obsługa Klienta i realizacja zamówień odbywa się w dni robocze w godzinach pracy Sprzedającego (9.00 – 16.00).
 4. Zamówienie w Sklepie Internetowym może złożyć Klient, niezależnie od tego czy założył Konto w systemie Sklepu Internetowego, za pośrednictwem Formularza Zamówienia. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z chwilą dodania przez Klienta pierwszego towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.
 5. Klient posiadający Konto w systemie Sklepu Internetowego może złożyć zamówienie po zalogowaniu się do systemu Sklepu Internetowego za pośrednictwem swego Konta, poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do elektronicznego koszyka, wybór sposobu dostawy i płatności, a następnie potwierdzając złożenie zamówienia na towar przez wybór przycisku: „Zamawiam i płacę”.
 6. Klient składający zamówienie z pominięciem Konta w systemie Sklepu Internetowego może złożyć zamówienie poprzez dodanie towaru prezentowanego w sklepie Internetowym do elektronicznego koszyka, wybór sposobu dostawy i płatności, podanie danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronach Sklepu Internetowego (obejmujące imię i nazwisko lub nazwę, adres: ulica, numer domu lub mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, a w przypadku przedsiębiorców: firmę i numer NIP), a następnie potwierdzenie złożenia zamówienia na towar przez wybór przycisku: „Zamawiam i płacę”.
 7. Złożenie zamówienia w sposób podany w ust. 5 lub 6 stanowi oświadczenie woli Klienta, w którym z chwilą wyboru przycisku „Zamawiam i płacę” stanowczo i bezwarunkowo zobowiązuje się do zakupu zamówionych towarów z obowiązkiem zapłaty ceny i kosztów wybranego sposobu dostawy oraz innych opłat wskazanych w Formularzu Zamówienia i poprzez które Klient oczekuje od Sprzedającego przystąpienia do wykonania zamówienia bez konieczności złożenia przez tego ostatniego oświadczenia o przyjęciu lub potwierdzeniu zamówienia.
 8. Usługa elektroniczna Formularza Zamówienia, w tym elektronicznego koszyka, jest świadczona nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy; ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia lub wcześniejszego poniechania złożenia zamówienia.
 9. Najpóźniej w chwili wyboru przycisku: „Zamawiam i płacę” Klientowi działającemu w charakterze konsumenta zostają udzielone informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 PK, także poprzez udostępnienie za pośrednictwem linku treści niniejszego Regulaminu.
 10. Ceny towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym podawane są w Polskich Złotych i zawierają podatki. Ceny nie podlegają negocjacjom. Podane cen nie obejmują opłat za transport, dostarczenie, usługi pocztowe i inne koszty związane z realizacją zamówienia, które w przypadku realizacji zamówień są doliczane do ceny towaru. Wysokość opłat i kosztów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jest wskazywana w elektronicznym koszyku podczas składania zamówienia z wykorzystaniem Formularza Zamówienia, w sposób umożliwiający zapoznanie się Klienta z nimi przed wyborem przycisku „Zamawiam i płacę”. Obowiązek uiszczenia ceny towarów oraz opłat i kosztów, o których mowa w zdaniach poprzednich, spoczywa na Kliencie, który zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedającym w ramach Sklepu Internetowego.
 11. Ustęp 10 stosuje się także do towarów nietypowych lub przygotowywanych na indywidualne zamówienie; w takim przypadku cena towaru jest jednak uzgadniania z Klientem indywidualnie.
 12. Klient ma prawo do wyboru następujących form płatności:
  1. płatność gotówką przy odbiorze osobistym;
  2. płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
  3. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia;
  4. płatność online przelewem, kartą płatniczą lub BLIK-iem za pośrednictwem systemu „imoje” obsługiwanego przez ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice NIP: 6340135475, wpisany pod numerem KRS: 0000005459 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 13. W przypadku wyboru płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego (ust. 12 pkt c) lub płatności online przelewem, kartą płatniczą lub BLIK-iem), warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest uprzednie dokonanie przez Klienta płatności za zamówiony towar.  W przypadku wyboru płatności gotówką, zgodnie z ust. 12 pkt a) lub b), Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 14. W przypadku Klienta działającego w charakterze przedsiębiorcy, który dokonał wyboru płatności gotówkowej (ust. 12 pkt a lub b), Sprzedający może żądać dokonania płatności przelewem lub online (o której mowa w ust. 12 pkt c i d), zwłaszcza gdy rozliczenie za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa (por. np. art. 19 ustawy z 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców, Dz. U. z 2021 r., poz. 162 ze zm.), o czym Sprzedający zawiadamia Klienta przy potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji lub później.
 15. W przypadku Klienta, który dokonał wyboru płatności gotówkowej (ust. 12 pkt a lub b), Sprzedający może żądać dokonania płatności przelewem lub online (o której mowa w ust. 12 pkt c i d), w szczególności gdy Klient wskazał jako sposób dostarczenia towaru dostarczenie na adres osoby trzeciej wskazany przez Klienta. Wówczas płatność za zakupiony towar musi być zrealizowana przed wysłaniem towaru do Klienta, a towar zostanie wydany tylko Klientowi lub osobie przez niego wskazanej.
 16. Sprzedający dopuszcza możliwość złożenia przez Klienta zamówienia za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej Sprzedającego, w szczególności w ramach realizowanej przez Sprzedającego usługi wsparcia w zakresie określenia rodzajów i liczby towarów potrzebnych Klientowi dla zrealizowania zamierzonego przez niego urządzenia. W tym ostatnim przypadku Sprzedający wysyła Klientowi zaproszenie do zawarcia umowy określające rodzaj i liczbę towarów, ich cenę oraz opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe i inne koszty związane z realizacją zamówienia, które w przypadku realizacji zamówień są doliczane do ceny towaru oraz możliwe sposoby płatności i dostawy wraz z informacją, że potwierdzenie przedstawionych w ten sposób warunków zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamówienie i przyjęciem na siebie obowiązku zapłaty za nie. Zamówienie uważa się za złożone, jeżeli Klient wyrazi na adres poczty elektronicznej Sprzedającego zgodę na zawarcie umowy na warunkach przesłanych przez Sprzedającego, podając dane: imię i nazwisko lub nazwę, adres ( ulica, numer domu lub mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer telefonu kontaktowego, a w przypadku przedsiębiorców: firmę i numer NIP – chyba że dane te zostały już wcześniej podane. Ewentualne wsparcie w doborze rodzaju i ilości towaru, udzielane Klientowi przez Sprzedającego, nie obejmuje wizji w terenie. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za adekwatność złożonego przez Klienta zamówienia do jego potrzeb, w szczególności wynikających z warunków lokalnych.
 17. Nie przewiduje się łączenia zamówień, w tym dostaw zakupionych towarów. Każde dodatkowe zamówienie jest uważane za nowe zamówienie, które podlega odrębnej obsłudze.

 

§ 4. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru. Potwierdzenia dokonuje się na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.
 2. Sprzedający dostarcza towar Klientowi wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży towaru w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał dane niezbędne do jej wystawienia.
 3. Sprzedający zachowuje prawo własności towarów do czasu uiszczenia całej należności za towar oraz kosztów jego dostarczenia.
 4. Klient potwierdza otrzymanie towarów i ich zgodność ze złożonym zamówieniem i zawartą umową sprzedaży przez potwierdzenie odbioru towarów dostarczonych w sposób wskazany w § 5 niniejszego Regulaminu.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia złożonego zamówienia bez podania przyczyny, w związku z czym Klientowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Sprzedającego (poza roszczeniem o zwrot już uiszczonych na rzecz Sprzedającego kwot, które Sprzedający powinien zwrócić niezwłocznie, w terminie 14 dni).

 

§ 5. DOSTARCZENIE TOWARU

 

 1. Dostawa zakupionego towaru jest możliwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa międzynarodowa zależy od uprzedniego indywidualnego uzgodnienia jej warunków, w tym zgody Sprzedającego. Dostawa towaru do klienta jest odpłatna, o ile niniejszy Regulamin lub umowa sprzedaży nie stanowi inaczej.
 2. Klient ma prawo do wyboru następujących form dostarczenia towaru:
  1. bezpłatny odbiór osobisty towaru przez Klienta u Sprzedającego w godzinach uprzednio ustalonych ze Sprzedającym;
  2. przesyłka do paczkomatu Inpost (o ile dotyczy ze względu na zakres zamówienia) (Inpost)
  3. przesyłka kurierska; (kurier DPD, Inpost, DHL)
  4. przesyłka kurierska za pobraniem (Kurier DPD, Inpost, DHL)
  5. przesyłka paletowa. (Kurier DPD)
  6. przesyłka do punktu, automatu DHL POP (o ile dotyczy ze względu na zakres zamówienia)
 3. Termin dostarczenia zakupionego towaru wynosi 14 dni roboczych od wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, chyba że w opisie prezentowanego towaru, w trakcie składania zamówienia lub zawierania umowy z inicjatywy lub za zgodą Sprzedającego wskazano inny termin, w szczególności uzasadniony ograniczeniami w dostępności towaru.
 4. Sprzedający nie odpowiada za czas dostawy towaru począwszy od dnia jego wydania dostawcy (poczta, kurier itd.), w tym spowodowane tym opóźnienia.
 5. W razie, gdy podjęte dwukrotnie próby dostarczenia towaru na adres wskazany przez Klienta okażą się nieskuteczne, towar zostanie zwrócony do Sprzedającego, o czym Sprzedający powiadamia Klienta na adres email podany w Formularzu Zamówienia. Ponowna dostawa jest możliwa za uprzednim pokryciem przez Klienta kosztów ponownej dostawy.
 6. Klient zobowiązuje się do sprawdzenia stanu opakowania przesyłki w momencie jej wydawania przez dostawcę (pocztę, kuriera itd.) oraz w razie stwierdzenia uszkodzenia opakowania do odmowy odebrania przesyłki i spisania w obecności listonosza lub kuriera protokołu.
 7. W przypadku, gdy jako sposób dostawy wskazano odbiór osobisty towaru u Sprzedającego, nieodebranie towaru w terminie ustalonym ze Sprzedającym oraz w godzinach pracy Sprzedającego (od 9.00 do 16.00) w następnych 3 dniach roboczych skutkuje anulowaniem zamówienia. O anulowaniu zamówienia Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia. W odniesieniu do towarów, w których zapłata nastąpiła z góry, zwrot zapłaconej kwoty (ceny) nastąpi w terminie 30 dni w formie, w jakiej została uiszczona przez Klienta.  

 

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE W ZAKRESIE ZAWARTYCH UMÓW SPRZEDAŻY

 

 1. Sprzedający dostarcza towary zgodne z zamówieniem i zawartą umową sprzedaży, wolne od wad.
 2. Klientowi zawierającemu umowę sprzedaży w charakterze konsumenta przysługują uprawnienia przyznane ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.) oraz w innych przepisach prawa.
 3. W przypadku, gdy Klient zawiera umowę sprzedaży w charakterze konsumenta, Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady towarów zgodnie z przepisami o rękojmi za wady, zawartymi w szczególności w art. 556 i nast. KC, oraz stosownie do reguł ogólnych określonych w obowiązujących przepisach prawa. Do umów sprzedaży zawartych z przedsiębiorcą, do odpowiedzialności Sprzedającego nie stosuje się przepisów o rękojmi za wady.
 4. Sprzedający nie jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem za to, że sprzedany towar nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień producenta, jego przedstawiciela lub osoby podającej się za producenta, jeżeli zapewnień tych nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o złożeniu zamówienia lub zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 5. Zgłoszenie reklamacji towarów może zostać przesłane w szczególności:
  1. pisemnie na adres Sprzedającego podany w § 1 ust 3 pkt a) niniejszego Regulaminu;
  2. e-mailem na adres: sklep@nawodnienia.pl;
  3. lub złożone osobiście w siedzibie Sprzedającego.
 6. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php). Skorzystanie ze wspomnianego wzoru jest uprawnieniem, lecz nie obowiązkiem Klienta.
 7. Reklamacja towarów zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient powinien zostać poinformowany na adres elektroniczny lub pocztowy.
 8. W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta, który zawarł umowę sprzedaży w charakterze konsumenta, reklamację uważa się za uznaną, gdy Sprzedający nie udzielił odpowiedzi na reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Jeśli Klient, który zawarł umowę sprzedaży w charakterze konsumenta, zażądał wymiany towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 9. Klient, który korzysta z reklamacji, powinien dostarczyć wadliwy towar na adres Sprzedającego wskazany w § 1 ust. 3 pkt. a) na swój koszt. Koszt dostarczenia produktu w przypadku Klienta, który zawarł umowę sprzedaży w charakterze konsumenta, ponosi Sprzedawca. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie towaru przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient zobowiązany jest udostępnić towar w miejscu, w którym towar się znajduje – wówczas zdania poprzednie stosuje się odpowiednio.
 10. Sprzedający nie udziela gwarancji na sprzedawany towar; Klientowi mogą jednak przysługiwać uprawnienia wynikające z gwarancji udzielonej przez producenta towaru – bezpośrednio wobec producentowi.
 11. Sprzedający informuje, że Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń między innymi poprzez zwrócenie się z wnioskiem o wszczęcie mediacji, postępowania polubownego lub skierowania sprawy do sądu polubownego, wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej, rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacji Konsumentów). Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozwiązywania sposób z udziałem konsumentów zawarto na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakładce „Konsumenci” i działach pt. „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” (https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php). Pod adresem internetowym: https://ec.europa.eu/consumers/odr udostępniono w języku polskim i innych językach Unii Europejskiej interaktywną platformę systemu internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami.

 

§ 7. KONSUMENCKIE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Klient, który w charakterze konsumenta zawarł umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów obciążających Klienta stosownie do ust. 3. Bieg tego terminu rozpoczyna się od objęcia w posiadanie zakupionego towaru przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy umowa obejmuje towary dostarczane osobno partiami lub częściami – od objęcia w posiadanie ostatniego z dostarczonych towarów, partii lub części. W przypadku pozostałych umów termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, liczy się od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu do skorzystania z prawa odstąpienia wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Aby skorzystać z konsumenckiego prawa odstąpienia od umowy należy złożyć Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od zawartej na odległość umowy sprzedaży w formie pisma wysłanego pocztą na adres: NAWODNIENIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Gliwicka 213, 42-603 Tarnowskie Góry. W celu odstąpienia od umowy można skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.), lecz nie jest to obowiązkowe. Sprzedający nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Klienta, który zawarł umowę sprzedaży w charakterze konsumenta, umowę sprzedaży uważa się za niezawartą, a:
  1. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze towar (do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem); Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, a także ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru (w szczególności w razie jego uszkodzenia lub zniszczenia);
  2. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (jednak bez dodatkowych kosztów wynikłych z wyboru przez Klienta innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient (chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu niewiążący się dla niego z żadnymi kosztami) – przy czym gdy Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).
 4. W przypadku, gdy przedmiotem umowy jest usługa, której wykonanie – na wyraźne żądanie Klienta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 5. Konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży w charakterze konsumenta, w wypadkach szczegółowo określonych w art. 38 PK, a w szczególności w odniesieniu do umowy:
  1. o świadczenie usług, jeśli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany wedle specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeśli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów.
 6. Postanowienia ust. 1-5 stosuje się także do Klienta będącego osobą fizyczną, który zawarł na odległość umowę sprzedaży bezpośrednio związaną ze swą działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, stosownie do wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE W ZAKRESIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH ŚWIADCZONYCH W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego prowadzącego przez Sprzedającego można składać pod adresem pocztowym lub elektronicznym Sprzedającego wskazanym w § 1 ust. 3 pkt a) niniejszego Regulaminu.
 2. Do złożonych reklamacji Sprzedający ustosunkowuje się w formie pisemnej lub elektronicznej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji. Termin ten zostaje zachowany w razie nadania e-maila w koncie pocztowym lub listu poleconego za potwierdzeniem nadania w podanym terminie. Termin, o którym mowa, może ulec wydłużeniu z przyczyn uzasadnionych, w szczególności względami technicznymi, technologicznymi lub organizacyjnymi, o czym Sprzedający poinformuje Klienta w terminie określonym w zdaniu pierwszym.
 3. W celu usprawnienia przebiegu postępowania reklamacyjnego dobrą praktyką będzie wskazanie przez Klienta w reklamacji opisu przedmiotu reklamacji, w tym rodzaju i daty wystąpienia ewentualnych nieprawidłowości oraz danych kontaktowych, w tym adresu poczty elektronicznej.

 

§ 9. SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

 1. Odpowiedzialność Sprzedającego, w tym z tytułu usług elektronicznych świadczonych w ramach Sklepu Internetowego, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny i kosztów dostawy towarów lub do kwoty pięciuset (500) złotych – zależnie od tego, która z kwoty tych jest wyższa. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Klienta korzyści, ani też za inne poniesione przez niego szkody, o których nie został wyraźnie poinformowany w momencie zawierania umowy. Ograniczenia te mają zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Klienta w stosunku do Sprzedającego (Usługodawcy), także w razie niezawarcia umowy lub jej nieważności bądź bezskuteczności, a także roszczeń wywodzonych w oparciu o pozaumowną podstawę.
 2. Klientowi, który zawarł w charakterze przedsiębiorcy umowę sprzedaży, które posiada dla niego charakter zawodowy (przeciwnie do przypadku określonego w § 7 ust. 6 niniejszego Regulaminu), przysługuje umowne prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, z którego może skorzystać w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru, pod warunkiem zwrotu Sprzedającemu zakupionego towaru w stanie kompletnym, w oryginalnym opakowaniu i nienoszącym śladów użytkowania ani uszkodzeń. W takim przypadku Sprzedający zwróci Klientowi w terminie 14 dni od zwrotu towaru, uiszczoną przez Klienta cenę. Klient ponosi koszt dostarczenia towaru, w tym jego zwrotu.
 3. Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. Gdy Klient otrzymał już zakupiony towar, zobowiązany jest w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o odstąpieniu od umowy zwrócić go Sprzedającemu. Klientowi przysługuje wówczas jedynie prawo do uzyskania zwrotu uiszczonej na rzecz Sprzedawcy kwoty, którą jednak Sprzedający może pomniejszyć o spadek wartości towaru spowodowany śladami jego użytkowania lub uszkodzenia (w tym o wartość towaru, którego zwrotu nie przyjmuje na ich skutek), chyba że Klient wykaże, iż do odstąpienia od umowy doszło z przyczyn, za które odpowiada Sprzedający, a ślady użytkowania lub uszkodzenia wystąpiły jeszcze przed otrzymaniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Sprzedający może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o usługi elektroniczne świadczone w ramach Sklepu Internetowego, bez podania przyczyny, poprzez oświadczenie złożone Klientowi w formie pisemnej lub elektronicznej.
 5. Spory, które mogą wyniknąć na tle zawarcia, ważności, skuteczności, treści, wykonania, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o usługi elektroniczne świadczone w ramach Sklepu Internetowego, umowy sprzedaży lub innych umów zawartych w związku z nimi, poddane zostają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Sprzedającego (Usługodawcy).

 

§ 10. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

Sklep Internetowy i jego zawartość, w tym znaki towarowe, nazwy, logotypy, grafiki i treść jest objęta prawami autorskimi przysługującymi Sprzedającemu, który nie wyraża zgody na ich wykorzystywanie bez swej uprzedniej, pisemnej zgody udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności. Znaki towarowe, nazwy, logotypy, zdjęcia od producentów towarów są umieszczono na stronach Sklepu Internetowego w celu prezentacji towarów i korzystają z ochrony gwarantowanej przepisami o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innymi przepisami z zakresu praw własności intelektualnej.

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Świadczenie usług elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego, jak również zawarte w wyniku tego umowy sprzedaży, podlegają prawu polskiemu w zakresie dopuszczonym przepisami prawa bezwzględnie obowiązującego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.), Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają uprawnień konsumenta przyznanych mu w przepisach prawa bezwzględnie obowiązującego.
 3. W stosunkach między Sprzedającym (Usługodawcą) a Klientem nie znajdują zastosowania przepisy konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu 11 kwietnia 1980 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 45, poz. 286).
 4. Sprzedający (Usługodawca) zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, co pozostaje bez wpływu na umowy sprzedaży zawarte przed dniem zmiany. W przypadku zmiany wpływającej na stosunek prawny wynikający z umowy o charakterze ciągłym (np. o usługę elektroniczną konta w systemie teleinformatycznym Sklepu Internetowego), zmiana wiąże Strony stosunku prawnego z dniem następny po dniu, w którym została udostępniona Klientowi (osobno lub jako część tekstu jednolitego Regulaminu) w taki sposób, aby mógł ją przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności lub gdy spełniono inne przesłanki dopuszczonego prawem związania postanowieniami zmienionego Regulaminu (por. zwłaszcza art. 384 i 3841 KC), a Klient nie wypowiedział umowy o usługi elektroniczne lub innej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia otrzymania zmiany w podanej powyżej postaci.
 5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie znajdują zastosowania właściwe przepisy prawa, w tym zwłaszcza prawa europejskiego i polskiego, m.in. ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, Dz. U. UE seria L z 2016 r., nr 119, str. 1.
 6. Niniejszy regulamin uzyskuje moc obowiązującą z dniem opublikowania na stronach Sklepu Internetowego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl