Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.SKLEP.NAWODNIENIA.PL

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Polityka prywatności określa zasady i sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.sklep.nawodnienia.pl (zwanego dalej: Sklepem Internetowym) przez Sprzedającego: NAWODNIENIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, który jest właścicielem Sklepu Internetowego.
 2. Przetwarzanie danych osobowych uzyskiwanych w ramach Sklepu Internetowego odbywa się zgodnie z wymogami określonymi w RODO (rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, Dz. U. UE seria L z 2016 r., nr 119, str. 1) oraz innych właściwych przepisach prawa.
 3. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych w ramach Sklepu Internetowego jest Sprzedający: NAWODNIENIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Gliwicka 213, 42-603 Tarnowskie Góry, NIP: 6452561591, adres internetowy: www.sklep.nawodnienia.pl; adres poczty elektronicznej: sklep@nawodnienia.pl; kontakt telefoniczny: +48 530 564 565, +48 667 497 286.
 4. Zwroty użyte w niniejszej Polityce prywatności otrzymują znaczenie nadane w art. 4 RODO i podlegają zgodnej z nim interpretacji:
  1. dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej choćby pośrednio („osobie, której dane dotyczą”), w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dla korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer identyfikacyjny lub identyfikator internetowy, w tym login;
  2. „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie;
  3. „administrator” oznacza podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
  4. „odbiorca” oznacza podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, choćby nie był stroną trzecią, z zastrzeżeniem wyjątku dotyczącego organów publicznych, o którym mowa w art. 4 pkt 8 RODO.
 5. Zwroty użyte w niniejszej Polityce prywatności, które zostały zdefiniowane w Regulaminie Sklepu Internetowego www.sklep.nawodnienia.pl (m.in. Sprzedający, Usługodawca, Umowa sprzedaży, Towar, Usługa elektroniczna, Konto, Zamówienie) otrzymują treść nadaną w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób:
  1. zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
  2. adekwatny i niezbędny dla osiągnięcia konkretnych, wyraźnie i prawnie uzasadnionych celów przetwarzania danych osobowych, z uwzględnieniem wymogu przechowania danych w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane są przetwarzane z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem (minimalizacja danych oraz ograniczenie celu ich przetwarzania i okresu ich przechowywania);
  3. prawidłowy i zgodny z rzeczywistą ich treścią (prawidłowość);
  4. zapewniający – za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych stosowanych przez Administratora – odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem (integralność i poufność).
 7. Podawanie danych osobowych przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego jest dobrowolne, lecz niezbędne, aby możliwe było korzystanie z jego funkcjonalności, w tym zwłaszcza dokonanie rejestracji konta, składanie zamówień i zawieranie umów sprzedaży towarów prezentowanych przez Sprzedającego. Każdorazowo zakres danych osobowych wymaganych do podania w celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym zawarcia umowy sprzedaży towarów, wskazany jest uprzednio na stronach Sklepu Internetowego i w Regulaminie Sklepu Internetowego. Obowiązek podania danych osobowych określają również przepisy prawa podatkowego, o rachunkowości i inne właściwe przepisy, normujące zakres danych wymaganych do podania w razie zawarcia umowy sprzedaży towaru i jej wykonania.

 

§ 2. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administrator może przetwarzać dane osoby fizycznej między innymi, gdy osoba, której dotyczą dane osobowe: 1) wyraziła zgodę na ich przetwarzanie w określonym celu (art. 6 ust. 1 pkt a RODO), 2) do przetwarzania danych osobowych upoważnia przepis ustawy, jak w przypadku przetwarzania w celu świadczenia przez Sprzedającego usług elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego (art. 18 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.), 3) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy zawartej przez Sprzedającego (Usługodawcę) z osobą, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na jej żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO), 4) przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) bądź 5) realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów, o ile nie sprzeciwiają się temu nadrzędne nad tymi interesami interesy, prawa i wolności osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).
 2. Administrator dokumentuje podstawy przetwarzania danych osobowych w sposób wymagany prawem, w tym poprzez wpis w rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych oraz wdraża środki organizacyjne umożliwiające wyrażenie lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również wykonywanie uprawnień przysługujących osobom, których dane osobowe dotyczą.
 3. Zakres, cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z działań podejmowanych przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego (dane osobowe Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego bez zarejestrowania Konta w systemie Sklepu Internetowego są z natury rzeczy przetwarzane w mniejszym zakresie niż w przypadku, gdy Klient dokonał rejestracji Konta lub złożył zamówienie w Sklepie Internetowym).
 4. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Sklepu Internetowego odbywa się w wymienionych poniżej celach i na wskazanych tamże podstawach prawnych:

 

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przechowywania danych

 

umożliwienie Klientom korzystania z funkcjonalności (usług elektronicznych) Sklepu Internetowego

 

 

art. 18 ust. 1 i 5 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 

art. 6 ust. 1 pkt b RODO

 

art. 6 ust. 1 pkt f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu Sklepu Internetowego)

 

dane przechowane przez okres korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego, a po jego upływie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, lecz nie dłużej niż do upływu terminu przedawnienia roszczeń z tym związanych (termin przedawnienia i sposób jego obliczania określają przepisy prawa cywilnego, w tym art. 117 i nast. KC)

 

statystyka i analiza korzystania ze Sklepu Internetowego

 

art. 6 ust. 1 pkt f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu Sklepu Internetowego, dbałości o jego prawidłowe funkcjonowanie i zwiększenie sprzedaży towarów)

 

art. 18 ust. 4 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 

dane przechowane przez okres korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego, a po jego upływie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, lecz nie dłużej niż do upływu terminu przedawnienia roszczeń z tym związanych (termin przedawnienia i sposób jego obliczania określają przepisy prawa cywilnego, w tym art. 117 i nast. KC)

 

zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży towaru i o świadczenie usług elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub podjęcie na żądanie osoby, której dane dotyczą, działań przed zawarciem ww. umów

 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 

art. 18 ust. 1 i 5 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

dane przechowywane do dnia upływu okresu obowiązywania umowy lub upływu terminu przedawnienia roszczeń możliwych w związku z nią do sformułowania (których terminy i sposób obliczania określają przepisy prawa cywilnego, w tym art. 117 i nast. KC) lub upływu okresu przechowania danych na cele podatkowe i księgowe (por. zwłaszcza art. 86 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.) – zależnie od tego, który z tych okresów upływa później

 

marketing, w tym marketing bezpośredni

art. 6 ust. 1 pkt a RODO

 

art. 6 ust. 1 pkt f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na wykazywaniu dbałości o: renomę Administratora i zwiększenie sprzedaży towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym)

 

dane przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej niż do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu lub – gdy przetwarzanie odbywa się w prawnie uzasadnionym interesie Administratora – z chwilą złożenia sprzeciwu przez osobę, które dane dotyczą

 

realizacja prawnych obowiązków podatkowych i rachunkowych obciążających Sprzedającego

art. 6 ust. 1 pkt c RODO

dane przechowywane przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa, w tym prawa podatkowego (art. 86 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.) i przepisów o rachunkowości (art. 74-76 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości)

 

ustalenie i dochodzenie roszczeń przysługujących Sprzedającemu (Usługodawcy) i obrona przed roszczeniami wobec niego kierowanymi

art. 6 ust. 1 pkt b RODO

 

art. 6 ust. 1 pkt f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ustalaniu i dochodzeniu roszczeń przysługujących Administratorowi oraz obronie przed roszczeniami wobec niego kierowanymi

 

dane przechowywane do dnia upływu okresu obowiązywania umowy lub upływu terminu przedawnienia roszczeń możliwych w związku z nią do sformułowania (których terminy i sposób obliczania określają przepisy prawa cywilnego, w tym art. 117 i nast. KC) lub upływu okresu przechowania danych na cele podatkowe i księgowe (por. zwłaszcza art. 86 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.) – zależnie od tego, który z tych okresów upływa później

 

 1. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania, zwłaszcza z wykorzystaniem danych na temat dotychczasowej historii dokonanych zakupów, do celów prognozy zachowań Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego i marketingu bezpośredniego, lecz nie podejmuje decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych; decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą w szczególności zawarcia lub odmowy zawarcia umowy sprzedaży ani też korzystania z usług elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego. Profilowanie może skutkować np. przyznaniem Klientowi rabatu, przesłaniu propozycji towaru, który może odpowiadać jego preferencjom, przypomnieniu o nieskompletowanym zamówieniu. Klient samodzielnie podejmuje jednak decyzję w sprawach, o których mowa w zdaniach poprzednich.

 

§ 3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH UZYSKIWANYCH W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. Korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych (do których należą np. przewoźnicy, dostawcy, kurierzy, podmioty prowadzące obsługę płatności, dostawcy usług świadczący na rzecz Administratora usługi księgowe, kadrowo-płacowe, prawne, podatkowe, dostawcy rozwiązań technicznych, informatycznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie działalności Administratora w ramach Sklepu Internetowego, dostawcy umieszczonych na stronie Sklepu Internetowego wtyczek społecznościowych i innych podobnych narzędzi) jest niezbędne dla prawidłowej działalności Administratora jako Sprzedającego w ramach Sklepu Internetowego. Podmiotom tym Administrator może, wyłącznie w zakresie niezbędnym, przekazywać dane osobowe uzyskiwane w ramach Sklepu Internetowego w celu zapewnienia jego należytego działania i wykonywania umów w jego ramach zawartych.
 2. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów (odbiorców), którzy zapewniają odpowiednie gwarancje wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania RODO i innych właściwych przepisów prawa o przetwarzaniu danych osobowych
 3. Administrator może korzystać na stronach Sklepu Internetowego z wtyczek społecznościowych Facebook i w związku z tym i tylko w zakresie niezbędnym dla prawidłowego korzystania z odnośnych wtyczek uzyskiwać dane osobowe Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego i udostępniać je: Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia).

 

§ 4. COOKIES I POWIADOMIENIA WEB PUSH

 

 1. Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient korzysta ze stron internetowych. Cookies wykorzystywane w ramach Sklepu Internetowego mają charakter bezpieczny dla urządzenia Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego, nie pozwalają na uzyskanie jakichkolwiek danych poufnych z urządzenia Klienta; pozwalają jednak na identyfikację oprogramowania wykorzystywanego przez Klienta, dostosowanie system Sklepu Internetowego do preferencji danego Klienta, przekazywanie mu informacji marketingowych oraz zbieranie ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pozwalają na zrozumienie, w jaki sposób Klienci korzystają ze Sklepu Internetowego w celu ulepszenie jego struktury i treści.
 2. Cookies Administratora stanowią dane informatyczne zamieszczane przez Administratora w związku ze świadczeniem usług elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego. Cookies Zewnętrzne stanowią dane informatyczne partnerów Administratora, zamieszczane za pośrednictwem stron Sklepu Internetowego.
 3. W ramach systemu teleinformatycznego Sklepu Internetowego wykorzystywane są Cookies seryjne (przechowywane na urządzeniu Klienta i pozostające na nim do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki internetowej, kiedy to są trwale usuwane z pamięci urządzenia) oraz Cookies trwałe (przechowywane na urządzeniu Klienta do momentu ich skasowania przez Klienta, przy czym zakończenie sesji danej przeglądarki internetowej nie powoduje koniecznie ich trwałego usunięcia z urządzenia).
 4. Klient, poprzez skorzystanie z opcji i ustawień przeglądarki internetowej i innego oprogramowania zainstalowanego na swym urządzeniu, ma w każdej chwili możliwość usunięcia plików Cookies oraz ograniczenia lub wyłączenia dostępu Cookies do swego urządzenia. Nie wyłącza to co do zasady możliwości korzystania ze Sklepu Internetowego, z wyjątkiem funkcjonalności, które ze swej istoty i natury wymagają korzystania z Cookies.
 5. Powiadomienia Web Push oznaczają komunikaty zawierające m.in. informacje marketingowe, w tym o aktualnych promocjach dostępnych w Sklepie Internetowym, wysyłane przez system teleinformatyczny Sklepu Internetowego do przeglądarki internetowej Klienta. Powiadomienia są wysyłane wyłącznie po wyrażeniu przez Klienta zgody na ich otrzymywanie, poprzez zaznaczenie stosownej opcji w komunikacie wysyłanym przez przeglądarkę internetową. Zgoda na otrzymywanie powiadomień Web Push może być w każdej chwili odwołana przez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Klienta. Administrator nie przetwarza danych osobowych Klientów korzystających z powiadomień Web Push (powiadomienia korzystają wyłącznie z informacji przechowywanych przez przeglądarki internetowe, do których Administrator nie ma dostępu).
 6. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics dostarczanych przez Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) i usługi Piksel dostarczanej przez Facebook Ireland Ltd. w celu prowadzenia statystyki i analizy ruchu i aktywności w Sklepie Internetowym oraz skuteczności działań marketingowych podejmowanych w ramach Sklepu Internetowego.

 

§ 5. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 

 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługują w stosunku do jej danych osobowych uprawnienia obejmujące prawo dostępu (art. 15 RODO), sprostowania lub uzupełnienia (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), wyrażenia sprzeciwu (art. 21 RODO) oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i formie, niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu (art. 22 RODO), jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).
 2. Osoba, której dane dotyczą, może żądać od administratora: 1) udzielenia informacji o przetwarzaniu/nieprzetwarzaniu jej danych osobowych; 2) udzielenia informacji szczegółowych o przetwarzaniu jej danych osobowych, o których mowa w art. 15 ust. 1 RODO; 3) udzielenia dostępu do jej danych osobowych; 4) udostępnienia kopii jej danych osobowych podlegających przetwarzaniu (każda kolejna kopia podlega opłacie w rozsądnej wysokości).
 3. Na żądanie osoby, której dane dotyczą, Administrator dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych bądź uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 4. W przypadkach prawem przewidzianych (art. 17 ust. 1 i 2 RODO), a zwłaszcza gdy: 1) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane; 2) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na ich przetwarzanie i nie zachodzi inna podstawa prawna przetwarzania; 3) osoba, której dane dotyczą, wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych (art. 21 RODO); 4) konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego, osoba, której dane dotyczą, może żądać od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator powinien to żądanie spełnić. Uprawnienie to nie przysługuje w przypadkach prawem przewidzianych, zwłaszcza zaś gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa unijnego lub prawa państwa członkowskiego (art. 17 ust. 3 RODO).
 5. Administrator ogranicza przetwarzanie danych osobowych na żądanie osoby, której dane te dotyczą, gdy: 1) osoba ta kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić ich prawidłowość; 2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba ta sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając ograniczenia ich wykorzystywania; 3) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych, lecz są one potrzebne tej osobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 4) osoba ta wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Administratora zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu. W trakcie ograniczenia przetwarzania Administrator przechowuje dane, lecz nie przetwarza ich bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
 6. Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), osoba, której dane dotyczą, może złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, motywowany jej szczególną sytuacją. Administrator uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po jego stronie ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa (art. 22 RODO).
 9. Jeśli Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na żądanie osoby, której dane dotyczą, wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby, które dostarczyła Administratorowi, a które są przetwarzane na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej w systemach informatycznych Administratora.
 10. O sprostowaniu, usunięciu, ograniczeniu przetwarzania danych osobowych i w innych przypadkach nakazanych prawem Administrator informuje każdego odbiorę w wyżej podanym rozumieniu, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Na żądanie osoby, której dane dotyczą, Administrator udziela jej informacji o tych odbiorcach.
 11. Administrator nieodpłatnie udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach (uwzględnieniu żądania, odmowie uwzględnienia żądania, innych czynnościach) podjętych w związku z realizacją jej uprawnień, o których mowa w art. 15-22 RODO, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie jednego miesiąca od otrzymania żądania. Termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o czym Administrator informuje osobę w terminie jednego miesiąca od otrzymania żądania, podając przyczynę opóźnienia. Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w terminie wskazanym w poprzednim zdaniu, informuje osobę, której dane dotyczą, o przyczynach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator może pobrać od tej osoby rozsądną opłatę albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem. W razie uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, Administrator może żądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem jej pierwszego opublikowania na stronach Sklepu Internetowego.
 2. Zmiany i uzupełnienia niniejszej Polityki prywatności wchodzą w życie wraz z ich opublikowaniem na stronach Sklepu Internetowego.
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce prywatności znajdują zastosowania właściwe przepisy prawa, w tym zwłaszcza prawa europejskiego i polskiego, m.in. ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, Dz. U. UE seria L z 2016 r., nr 119, str. 1.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl